3.22 Rating by CuteStat

This website is a sub-domain of ankara.edu.tr. It has a global traffic rank of #24,737 in the world. This website is estimated worth of $ 336,240.00 and have a daily income of around $ 467.00. As no active threats were reported recently by users, gazeteler.ankara.edu.tr is SAFE to browse.

Display Domain Stats or Pagerank Widget for this domain on your website. Click Here
Google Pagerank
PR 0 out of 10
PageSpeed Score
93
Siteadvisor Rating
No Risk Issues

Traffic Report

Daily Unique Visitors: 38,897
Daily Pageviews: 233,382

Estimated Valuation

Income Per Day: $ 467.00
Estimated Worth: $ 336,240.00

Search Engine Indexes

Google Indexed Pages: Not Applicable
Yahoo Indexed Pages: Not Applicable
Bing Indexed Pages: Not Applicable

Search Engine Backlinks

Google Backlinks: Not Applicable
Bing Backlinks: Not Applicable
Alexa BackLinks: Not Applicable

Safety Information

Google Safe Browsing: No Risk Issues
Siteadvisor Rating: No Risk Issues
WOT Trustworthiness: Excellent
WOT Privacy: Excellent
WOT Child Safety: Excellent

Website Ranks & Scores

Google Pagerank: Not Applicable
Alexa Rank: 24,737
Domain Authority: Not Applicable
DMOZ Listing: No

Web Server Information

Hosted IP Address:

80.251.40.44

Hosted Country:

Turkey TR

Location Latitude:

39.9117

Location Longitude:

32.8403
Ankara Üniversitesi Gazeteler Veritabanı

Page Resources Breakdown

Homepage Links Analysis

Social Engagement

Facebook Shares: Not Applicable
Facebook Likes: Not Applicable
Facebook Comments: Not Applicable
Twitter Count (Tweets): Not Applicable
Linkedin Shares: 4
Delicious Shares: Not Applicable
Google+: 3

Website Inpage Analysis

H1 Headings: Not Applicable H2 Headings: Not Applicable
H3 Headings: Not Applicable H4 Headings: Not Applicable
H5 Headings: Not Applicable H6 Headings: Not Applicable
Total IFRAMEs: Not Applicable Total Images: 4
Google Adsense: Not Applicable Google Analytics: UA-58615556-1

Websites Hosted on Same IP (i.e. 80.251.40.44)

Hoşgeldiniz | TEAV Açık Erişim Sistemi

- teav.ankara.edu.tr

mitos açık erişim sistemi anasayfası

  27,901   $ 298,080.00

Ankara Üniversitesi Dergiler ve Kitaplar Veritabanı

- onlineyayinevi.ankara.edu.tr

  23,067   $ 360,720.00

Ankara Üniversitesi Bültenleri

- bultenler.ankara.edu.tr

  23,062   $ 360,720.00

Ankara Üniversitesi Kitaplar Veritabanı

- kitaplar.ankara.edu.tr

  23,032   $ 360,720.00

Ankara Üniversitesi Dergiler Veritabanı

- dergiler.ankara.edu.tr

  23,032   $ 360,720.00

HTTP Header Analysis

Http-Version: 1.1
Status-Code: 200
Status: 200 OK
Date: Tue, 18 Jul 2017 21:07:46 GMT
Server: Apache/2.2.16 (Debian)
Expires: Thu, 19 Nov 1981 08:52:00 GMT
Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0
Pragma: no-cache
Vary: Accept-Encoding
Content-Encoding: gzip
Content-Length: 1951
Content-Type: text/html; charset=UTF-8

DNS Record Analysis

Host Type TTL Extra
milas-data.cc.ankara.edu.tr A 86399 IP: 80.251.40.44
gazeteler.ankara.edu.tr CNAME 3598 Target: milas-data.cc.ankara.edu.tr

Similarly Ranked Websites

401 Authorization Required

- clip.axa.fr

  24,738   $ 336,240.00

Erotic art photos and movies. Free nude pictures — Zemani.com

- zemani.com

Zemani.com - one of the most requested nude art site

  24,739   $ 336,240.00

Áåñïëàòíûå ïðîìî-ñàéòû ó÷àñòíèêàì ÌÌÌ-2012. Ñåðâèñ http://2top.biz...

- 2top.biz

2TOP.BIZ - Áåñïëàòíûå ïðîìî-ñàéòû ó÷àñòíèêàì ÌÌÌ-2011. Ýëåêòðîííûå èíñòðóìåíòû äëÿ áèçíåñà, ðàçðàáîòàííûå äëÿ ïàðòíåðîâ ðàçëè÷íûõ êîðïîðàöèé, MLM-ñòðóêòóð, ó÷àñòíèêîâ ÌÌÌ, MMM-2011, ÷àñòíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé è îáû÷íûõ ëþäåé - ôèçè÷åñêèõ ëèö. Ïðîèçíîñèòñÿ êàê \\\"òó òîï áèç\\\" (To top of the business - Ê...

  24,740   $ 336,240.00

Wahl-O-Mat zur Bundestagswahl 2017 | Start

- wahl-o-mat.de

Wahl-O-Mat zur Bundestagswahl 2017

  24,740   $ 336,240.00

100,000 Stars

- stars.chromeexperiments.com

An interactive 3D visualization of the stellar neighborhood, including over 100,000 nearby stars. Created for the Google Chrome web browser.

  24,741   $ 336,240.00

Alexa Traffic Rank

Alexa Search Engine Traffic

Comments / Ratings / Reviews / Feedbacks for gazeteler.ankara.edu.tr